Java Developer? Przejdź na wyższy poziom wiedzy 🔥💪  Sprawdź

Team Leader? Podnieś efektywność swojego zespołu 👌 Sprawdź

Performance testing w Java

utworzone przez 21 sierpnia 2020Java, Testowanie

Testy obciążeniowe systemu (performance testing) pozwalają na ocenę wymagań niefunkcjonalnych dotyczących założeń ilości przetwarzanego ruchu w aplikacji (transakcji na sekundę), obserwowania zachowania aplikacji (pauzy Garbage Collector, wycieki pamięci, zachowanie wątków, obserwacja I/O). Zadaniem testów obciążeniowych jest wygenerowanie założonego ruchu, rejestrację metryk i wyciągnięcie wniosków.

Z tego artykułu dowiesz się

 • Jakie są rodzaje metryk i jak je interpretować (średnia, mediana, percentyl, troughput, latency)
 • Co mierzyć w aplikacji
 • Jakie są typy testów performance
 • Na co zwrócić uwagę podczas konfigurowania środowiska
 • Przydatne narzędzia w Java do performance testing

Piguła wiedzy o najlepszych praktykach testowania w Java

Pobierz za darmo książkę 100 stron o technikach testowania w Java

Metryki

Aby zacząć interpretować wyniki testów kluczowe jest zrozumienie podstaw statystyki, aby wiedzieć, na jakie metryki zwracać uwagę, jak one działają i w rezultacie co one wskazują.

Aby umieścić metrykę jako pojedynczą wartość na ciągłym wykresie czasowym, należy kwantyfikować ją w postaci agregowanej wartości wszystkich obserwacji, które wystąpiło w danym oknie czasowym. Jeżeli dana metryka jest raportowana co 5 sekund, wszystkie obserwacje są zliczane w jedną wartość, aby umieścić ją jako punkt na wykresie czasowym.

Średnia

Średnia to wartość wyliczana na podstawie zsumowania wszystkich wyników i podzieleniu przez ich liczbę. Metryka działa dobrze, gdy odchylenie standardowe obserwowanej metryki nie jest duże, jest skupione wokół tej wartości. Trzeba wiedzieć, że średnia ukrywa wartości skrajne (min i max). Z perspektywy testów performancowych nie zauważymy niczego niepokojącego, jeżeli aplikacja dla pewnych przypadków będzie działała dużo wolniej.

Mediana

Mediana to inaczej wartość środkowa. Obserwacje w oknie czasowym są sortowane rosnąco, a następnie wybierana jest środkowa wartość. Mediana odkrywa potencjalne duże odchylenie standardowe, gdy wyniki koncentrują się wokół jakiejś wartości, ale występują również wartości skrajnie wysokie, które podbiłyby średnią. Z perspektywy testów performanceowych – mediana nadal ukrywa skrajnie wysokie wartości.

Percentyl

Percentyle służą do zrozumienia i interpretacji wyników. Wskazują one wartości, poniżej której znajduje się pewien procent danych w zbiorze danych. N-ty percentyl zestawu danych jest wartością, w którym n procent danych jest poniżej. Zatem percentyl bazuje na posortowanych rosnąco wartościach.

Z punktu widzenia performance testing i pomiaru czasu odpowiedzi systemu, pytając o 95 percentyl (p95) otrzymamy wartość, dla której 95% przypadków było lepszych (odpowiedź z systemu trwała krócej), a 5% buło gorszych (trwało dłużej).

Jest to najbardziej interesująca nas metryka, zważając na jej cechy, w kontekście, gdy zależy nam na obserwacji najgorszych przypadków czasu przetwarzania i odpowiedzi na pytanie ile one wynoszą.

Throughput

Throughtput, czyli przepustowość, to metryka mówiąca nam ile operacji zostało wykonanych w jednostce czasu. Jeżeli throughtput aplikacji to 150 req/s to zostaje przetwarzanych 150 żądań na sekundę. Jeżeli coś jest wyrażane np. na sekundę, niekoniecznie musi być mierzone co sekundę – może być to agregat co 10 sekund (optymalizacja), natomiast oznacza się go w standardowej jednostce czasu dla czytelności.

Przy interpretacji wyników należy ocenić, czy uzyskana przepustowość to zadana, czy maksymalna. Może nie został wygenerowany odpowiednio duży ruch. Jeżeli przepustowość zadana > przepustowość aplikacji, oznacza to, że aplikacja nie nadąża z generowaniem odpowiedzi.

Latency

Latency, czyli opóźnienie, to czas mierzony od zgłoszenia żądania do momentu uzyskania odpowiedzi. Latency zasadniczo można podzielić na kilka części:

Latency
 • t1 – Czas transportu żądania. Liczony od wysłania żądania przez klienta do systemu do momentu otrzymania go.
 • t2 – Czas oczekiwania na realizację. Jeżeli przepustowość aplikacji nie jest wystarczająca, żadania tworzą kolejkę do wykonania – nie są wykonywane od razu.
 • t3 – Czas realizacji zadania.
 • t4 – Czas transportu odpowiedzi. Podobnie jak czas t1, ale z odesłaniem odpowiedzi.

Wysokie latency niekoniecznie oznacza, że aplikacja nie nadąża – należy sprawdzić througput i to, czy latency rośnie. Może bowiem się okazać, że przetwarzanie zawsze wynosi 100ms (dużo operacji I/O, opóźnienie sieci), ale aplikacja realizuje zadania na bieżąco. Jeżeli jednak aplikacja zaczyna nie nadążąć z przetwarzaniem, czas oczekiwania żądania na realizacje stale się wydłuża, tak długo, aż liczba requestów nie zaczyna spadać – wtedy aplikacja ma szansę na obsłużenie oczekujących żądań.

Co mierzyć

Czasy przetwarzania z podziałem na typ operacji

Dobrze jest mierzyć czasy przetwarzania poszczególnych typów requestów. Jeżeli Twoja aplikacja eksponuje kilkadziesiąt przypadków użycia – zmierz czasy przetwarzania dla każdego z nich z osobna. Może okazać się, że tylko część operacji nie jest wystarczająco wydajna i skutecznie zawęzisz obszar poszukiwań.

Czasy dostępu do zewnętrznych zasobów

Dobrze jest mierzyć czasy dostępu do zewnętrznych zasobów – wszelkiego rodzaju I/O. To one zazwyczaj zwiększają latency naszej aplikacji. Zewnętrznymi zasobami może być: dostęp do bazy danych, żądanie do innego serwisu, dostęp do dysku. Dobrze jest mieć osobne metryki na każdy zasób, idealnie z podziałem na rodzaj operacji.

Pamięć JVM

Podczas przeprowadzaniu testów obciążeniowych warto monitorować stan pamięci (generacje Young i Old). Pozwoli to zidentyfikować potencjalne:

 • Wycieki pamięci – jeżeli pamięć stale narasta i działanie GC nie zwalnia pamięci blisko do poprzedniego poziomu, oznacza to fragment do analizy wycieku pamięci.
 • Problemy z kolejkami in-memory przed Executor pulami.
  Jeżeli przed executor pulą nagromadzi się wystarczająco dużo żądań do przetworzenia, w końcu skończy się na nie pamięć. Warto znać tę granicę, aby odpowiednio dobrać rozmiar kolejki i nie przyjmować kolejnych żądań.

Pauzy Garbage Collector’a

Chwilowe spadki czasu przetwarzania mogą być związane z pauzami Garbage Collector’a. Dobrze jest mieć zanotowane, kiedy takie pauzy nastąpiły i ile czasu trwały, aby ewentualnie móc skorelować to zdarzenie.

Metryki otoczenia (CPU)

Na chwilowy spadek performance naszej aplikacji może mieć również wpływ otoczenia zewnętrznego. Jeżeli uruchamiamy aplikację w niewyizolowanym środowisku zapewniającym pewien poziom CPU (bez wywłaszczania), na działanie aplikacji może mieć wpływ inna aplikacja. Warto jest notować % zużytego CPU w systemie.

Psst… Interesujący artykuł?

Jeżeli podoba Ci się ten artykuł i chcesz takich więcej – dołącz do newslettera. Nie ominą Cię materiały tego typu.

.

Typy testów performance

Można wyróżnić kilka klas testów obciążeniowych w zależności od tego, jaki jest cel testu.

Burst

Burst, czyli impuls, oznacza generowanie żądań na stałym poziomie (np. 10/s przez 30s), aby po jakimś czasie wygenerować pik (np. 300/s przez 1s). Cel: Tego typu test określi, w jakim czasie aplikacja powróci do normalnego przeważania, jeżeli nagle otrzyma pik ruchu (jeżeli throughput jest mniejszy niż 300r/s, pewnie odłożą się na pewnej kolejce zadań).

Przebieg testu typu Burst
Przebieg testu typu Burst

Ramp up

Ramp up test to stale zwiększany ruch, trwający określony czas, np. startując od 10 r/s, co 10 sekund zwiększany jest o kolejne 10/s. Cel: Takie małe delty pozwalają na określenie punktu krytycznego, po którym aplikacja zaczyna nie nadążać z serwowaniem odpowiedzi. W takim wypadku na wykresie latency odpowiedzi będziemy obserwowali wykładniczy wzrost czasu przetwarzania – tzw „kosę” w górę.

Przebieg testu typu Ramp up
Przebieg testu typu Ramp up

Long running

Long running test to warunki, w których ruch jest jednostajnie wysoki, ale test trwa długo (np. godzinę). Cel: Pozwala to na obserwację, jak zachowuje się aplikacja pod stałym obciążeniem – co się dzieje z pamięcią, czy istnieją wycieki pamięci.

Środowisko

Generuj ruch z innej maszyny

Kluczowym jest wyizolowanie środowiska uruchomieniowego aplikacji od środowiska, w którym generowany jest ruch. Dzięki temu wyniki nie będą zaburzone procesem generowania ruchu do aplikacji.

Konfiguracja zbliżona do produkcji

Istotnym jest, aby warunki, w jakich aplikacja jest testowana były jak najbardziej zbliżone warunkom na produkcji. Nie zawsze jest to możliwe, ale postaraj się:

 • Zachować te same kolokacje zasobów. Jeżeli baza danych lub systemy z którymi się łączysz są w innym Data Center (albo nawet w innym regionie) – postaraj się o takie samo rozmieszczenie środowiska testowego. Unikniesz sytuacji, w której będziesz testował system skonfigurowany w jednym DC na środowisku testowym, a w rzeczywistości jest bardziej rozproszone, co wpływa na ogólną wydajność.
 • Używać tych samych wersji i wariantów oprogramowania, np. silnika bazy danych, lub silnika w Cloud (zamiast lokalnie uruchomionej instancji).
 • Aplikacja ma podobny dostęp do zasobów. Unikaj sytuacji, w której na produkcji aplikacja może mieć przydzielone mniej CPU, niż na środowisku testowym. Jeżeli testujesz na znacznie gorszej maszynie – możesz spodziewać się lepszych wyników na produkcji, ale testy performance udowodnią wersję minimum.

Zerowy, czysty stan

 • Zrestartuj aplikację. Postaraj się, aby aplikacja miała świeży stan przed testowaniem testowania Przed pomiarami możesz wykonać rundę rozgrzewkową żądań, aby JIT (just-in-time compiler zoptymalizował kod).
 • Opróżnij zasoby. Jeżeli używasz systemów kolejkowych – przed i po teście opróżnij kolejki, aby testy nie „nachodziły” na siebie. Usuń narastające dane w bazie danych.
 • Posprzątaj po teście, jak w kroku poprzednim. Najlepiej zrobić to przed i po teście. Przed, na wypadek, gdyby poprzednie uruchomienie tego nie wykonało.

Narzędzia

W performance testing potrzebujemy zasadniczo dwóch rodzajów nazędzi:

 • Generujących obciążenie
 • Rejestrujących wyniki
 • Automatyzacji procesu (narzędzia typu Contineous Integration)

Gatling

Logo Gatling

Gatling (https://gatling.io/) to narzędzie, w którym będziesz w łatwy sposób mógł przygotować scenariusze testowe, wygenerować odpowiedni ruch i wysłać go za pomocą HTTP, WebSocket, SSE (Server-Sent Events) lub JMS. Dodatkową zaletą jest jego wydajność.

Przykładowy scenariusz:

setUp(scn.inject(constantUsersPerSec(100) during (30 minutes))).throttle(
 reachRps(100) in (10 seconds),
 holdFor(1 minute),
 jumpToRps(50),
 holdFor(2 hours)
)

JMeter

Logo Apache JMeter

Apache JMeter (https://jmeter.apache.org/) to narzędzie starszej daty, ale realizuje swoje funkcje. Jest wolniejszy od Gatling. Posiada GUI, w ktorym można dosłownie wyklikać scenariusze testowe. Następnie zapisane jako pliki można je uruchamiać z GUI (niska wydajność) lub z CLI (jako command line tool lub plugin mavenowy do projektu).

Java Flight Recorder (JFR)

Java Flight Recorder to narzędzie wbudowane w JDK służące do monitorowania stanu JVM. Można się zdalnie podłączyć do procesu lub rozpocząć nagrywanie bezpośrednio przy starcie aplikacji. Nagrywanie polega na zbieraniu próbek z aplikacji rejestrujących zdarzenia w JVM (np, zużycie pamięci, GC, I/O, CPU, zachowania wątków, hotspotów kodu, itd.). Bardzo przydatne w diagnozowaniu przyczyny probelmu.

Micrometer

Logo Micrometer

Micrometer (https://micrometer.io/) to biblioteka do zbierania metryk bezpośrednio z aplikacji. Jest to fasada na różne implementacje wysyłania metryk. Istnieje gotowa integracja ze Spring Boot, ale można rejestrować własne metryki. Jako standardowe metryki otrzymujesz statystyki CPU, Pamięci, GC.

Graphite + Grafana

Metryki z aplikacji należy gdzieś składować i je wizualizować.

W tym zakresie polecam Graphite (https://graphiteapp.org/) jako bazę danych czasowych (RRD – round-robin database)

Grafana (https://grafana.com/) to narzędzie do wizualizacji dashboardów. Z łatwością zwizualizujesz dane wyklikując panele monitoringu. Możesz również tworzyć alerty.

Zipkin

zipkin logo

Zipkin (https://zipkin.io/) to narzędzie do śledzenia systemów rozproszonych. Pozwala na określenie latency pomiędzy systemami, jaki request ile czasu spędził w poszczególnych systemach. Oprócz zebrania tych danych Zipkin pozwala je wizualizować.

Narzędzie przydatne w kontekście systemów rozproszonych, wyniki można przeglądać w pojedynczych i zagregowanych formach śledząc dany odsetek requestów.

Zrzut ekranu z Zipkin latency chart

Podsumowanie

Performance testing służy do zweryfikowania wymagań niefunkcjonalnych związanych z przepustowością i stabilnością systemu. Projektując proces performance testingu wiesz już:

 • Jakie są metryki i w jaki sposób działają.
 • Co warto opomiarować.
 • Jak wykonać testy.
 • Jakie są przydatne narzędzia, z których możesz skorzystać.

Powodzenia!

Piguła wiedzy o najlepszych praktykach testowania w Java

Pobierz za darmo książkę 100 stron o technikach testowania w Java

Podoba Ci się ten artykuł? Weź więcej.

Jeżeli uważasz ten materiał za wartościowy i chcesz więcej treści tego typu – nie przegap ich i otrzymuj je prosto na swoją skrzynkę. Nawiążmy kontakt.

.

Gdybyś potrzebował jeszcze więcej:

Jesteś Java Developerem?

Przejdź na wyższy poziom wiedzy 
„Droga do Seniora” 🔥💪

Jesteś Team Leaderem? Masz zespół?

Podnieś efektywność i wiedzę swojego zespołu 👌

Obraz: Logo plik wektorowy utworzone przez freepik – pl.freepik.com

Dyskusja